Savetovanje i psihoterapija:

Savetovanje i psihoterapiju radimo u okviru koncepta Transakcione analize. U osnovi Transakcione analize je teorija ličnosti zasnovana na pručavanju ego stanja i analizi transakcija koje se odigravaju među ljudima. Transakciona terapija je odnos u kome jedna osoba radi na ugovoru da promeni nešto kod sebe, a druga olakšava tu promenu koristeći pritom koncepte Transakcione analize. Ovo je ugovorna terapija, a ugovor se definiše kao jasno iskazan cilj terapije i dogovor dve osobe  o poslu u koji svako ulaže svoj deo i svako ima svoju odgovornost.

U okviru PsihoFokus centra psihoterapiju radimo sa pojedincem - individualna psihoterapija - ili sa grupom - grupna psihoterapija - u više modaliteta (partnerski odnosi, grupna psihoterapija dece, grupna psihoterapija mladih, bez teme - kada se radi na temama koje klijenti zahtevaju). Psihološko savetovanje i psihoterapiju radimo u uodnosu na uzrast sa: decom, mladima, odraslim osobama, bračnim parovima i porodicama.


Psihološko testiranje i procena: