Psihološke edukacije:

  • Roditeljska moć
  • Samopoštovanje dece
  • Emocionalna inteligencija dece
  • Vaspitačka moć
  • Asertivni trening za decu i mlade
  • Reformulisanje ljubavi
  • Veštine komunikacije

Trening je namenjen roditeljima kroz grupni oblik rada. Roditelji mogu preispitati svoja uverenja o dobrom roditeljstvu, naučiti eikasne tehnike disciplinovanja deteta, unaprediti svoju komunikaciju sa decom i ovladati veštinama efikasnog postavljanja zahteva, pohvaljivanja i kritikovanja.


Samopoštovanje je slika o sebi. To je način na koji vrednujemo ono što činimo, ono što jesmo i rezultate koje postižemo. Imati samopoštovanje znači držati do sebe, verovati u sebe, dopustiti sebi greške i na njima učiti, poštovati druge, prihvatati svoje dobre i loše strane, misliti pozitivno, imati dobar odnos prema drugima... Samopoštovanje igra važnu ulogu u napretku i uspehu u životu svakog ljudskog bića. Način na koji dete vidi sebe, značajno utiče na njegova osećanja, njegov rad i na kraju na njegovo postignuće.

Program se realizuje kroz radioničasrki rad.

Emocionalna inteligencnija podrazumeva nekoliko aspekata: svest o sopstvenim osećanjima, opažanje i procena emocija, empatija, samokontrola emocija i regulacija ponašanja. Za usvajanje znanja o emocijama je prikladan radioničarski program u okviru kog deca igranjem uloga, prezentacijom, crtanjem i drugim aktivnostima kroz igru usvajaju predvidjene sadržaje. Deca uče o emocijama, da o njima govore, da ih izražavaju i kontrolišu, da se nose sa stresom, a akcenat je na prijateljstvu, saradnji, empatiji tj. osećanjima koja su prijatna i podržavajuća. Očekuje se da će učešćem u ovom programu osim većeg nivoa emocionale pismenosti deca razviti i znatno veći nivo samopoštovanja, saradnje i tolerancije.

Teorijski okvir od kog se polazi su koncepti Transakcione analize. Program se realizuje u ciklusu kroz četiri ili šest radionica u trajanju od 6 sati. Namenjen je deci od 4 do 14 godina.

Emocionalna inteligencija odnosno inteligencija srca se može razviti i preduslov je za uspeh u životu na mnogim poljima.

Stručni seminar akreditovan u Zavodu za uanperdejenje vaspitanja i obrazovanja, kataloški broj 114.

Primenom Trasakcione anlize jača se kompetencija vaspitača, učitelja, nastavnika i stručnih saradnika i na taj način se utiče na zdrav mentalni razvoj dece.Opšti cilj je unapredjenje veština komunikacije nastavnika sa učenicima i stvaranje atmosfere medjusobnog uvažavanja.

Program je namenjen prvenstveno deci od 8 do 12 godina, ali i tinejdžerima. Asertivnost znači zauzimanje za sopstvene prava kroz izražavanje svojih misli i osećanja, istovremeno vodeći računa o pravima drugih. Ovaj način izražavanja omogućava: ovladavanje komunikacijskim veštinama, unapređenje samopoštovanja i samopouzdanja, ovladavanje tehnikama izbegavanja manipulacije i tehnikama rešavanja konflikata, upućivanja kritike i pohvale, češće direktno i iskreno izražavanje sopstvenog mišljenja, želja i osećanja, smanjenje anksioznosti/straha, stresa, stidljivosti i treme, smanjenje straha prilikom izlaganja, veština prezentacija, javnih nastupa, razvoj samoodgovornosti, rad na sebi i sopstvenom razvoju.

Radionica se bavi preispitivanjem sopstvene predstave o ljubavi i načinu na koji ona utiče na ljubavno razmišljanje, ljubavna osećanja i ponašanje u ljubavnom životu. Namenjena je svima koji žele da poboljšaju kvalitet svoje veze ili preispitaju svoj izbor dosadašnjih partnera.

Ova grupa je namenjena svima koji žele da uanprede svoje veštine koumikacije kako u privatnim tako i u poslovnim odnosima. Program je zasnovan na konceptima Transakcione analize i obuhvata nekoliko celina: transakcije, asertivnost, emocionalna pismenost,dramski trougao.